ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยชมพู อาลากุล
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ มุ่งสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :