ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว หมั่นเก็บ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา / เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ชัยยงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนาวา ชูเสมา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อย
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรณี ชมสนัด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภา บุตรพรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสยุมพร แก้วสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม โพธิศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวม สังฆพันธื
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสา นามมาลา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัติ ทบเทิบ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง คงการเรียน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.สากล อุดชุมพิสัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุบล นาลี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย ไชย์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ