ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี ศรีจุลฮาต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิศารัตน์ ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพรทิภา พาภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2