ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจลีภรณ์ เหมะธุลิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางไพวัลย์ จันทรเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2