ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจลีภรณ์ เหมะธุลิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางไพวัลย์ จันทรเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2