ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุชิต อรัญรุท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรินดา นากองศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอดิพงษ์ ดิ่งเกษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายศราวุธ วงค์พิมสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3