ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวริศรา ศรีวิชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัชลีย์ งอสอน
ครู คศ.2