ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัชลีย์ งอสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางวริศรา ศรีวิชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายยุทธพงษ์ บุญประคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1