ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอนุทิน หรพูน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1