ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุรเดช ศรีวิชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสิทธิกานต์ ศรีบุญเรือง
ครู คศ.1

นางลำไพ รัตนโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเติมพงษ์ บุราณรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3