ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลำไพ รัตนโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเติมพงษ์ บุราณรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสิทธิกานต์ ศรีบุญเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4