ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภี แถนสีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัจฉราพร บุตะลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2