ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภี แถนสีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอัจฉราพร บุตะลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรุ่งอรุณ เหล่าสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3