ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภี แถนสีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัญญา ลุนสะแกวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายพิชิต ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศุภักษร บูรณ์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1