ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาดา วิบูลย์กูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปาลีรัตน์ โกนันท์เกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทัศพร บุตรทหาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดารุณี คงแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1