ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทัศพร บุตรทหาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวดารุณี คงแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศรัญญา บุตรโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1