ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพิชญา แสนวัง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพิชญาภัค ทันที
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกมลวรรณ ดีแป้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวไอลดา คำระกาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนฤมล หอมอ้ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกาญจนา ตาดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3