ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจลีภรณ์ เหมะธุลิน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางนงลักษณ์ ระวะใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางพิชญา แสนวัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปณิฐพร หาสินธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวพิชญาภัค ทันที
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกมลวรรณ ดีแป้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวไอลดา คำระกาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนฤมล หอมอ้ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2