ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนพรัตน์ ภักดีพันดอน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2546 วท.บ. วิทยการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
2542 ม.6 ร.ร. สตรีราชินูทิศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2549 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จ.สุรินทร์ ครู
2550-2553 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษ จ. อุดรธานี ครู ค.ศ. 1
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลหนองแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บริหารดีเด่น ปี 2553
2 ครูดีในดวงใจ ปี 2550-2553
3 ครูรางวัลเกียรติยศ สาขา คอมพิวเตอร์