ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองแสง เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองแสง
เรื่อง  การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ปีการศึกษา  2562
……………………………………………………………………………………..
 
                โรงเรียนอนุบาลหนองแสง รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้
1.  จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร   2  ห้องเรียน   รวม  60  คน
2.  กำหนดรับใบสมัคร    
วันที่  28  มกราคม  2562   ถึง   วันที่  4  มีนาคม  2562
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
          3.1  เป็นเด็กที่เกิดระหว่างตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (นับอายุถึง 16 พฤษภาคม 2562)
4.  กำหนดวันรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 – วันที่ 4 มีนาคม 2562
          ( โปรดสมัครตามวัน  เวลา ที่ กำหนดไว้ในใบสมัคร )
5. หลักฐานการสมัคร
          5.1  สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร
5.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน
5.3  ทะเบียนบ้านฉบับบิดา – มารดา
5.4  สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา
5.5  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่อยู่กับบิดา-มารดา)
5.6  นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย
6.  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562
          6.1  ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
          6.2  ประชุมผู้ปกครองที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  เริ่มเวลา 8.30 น.  ลงทะเบียน
       (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
          6.3  มอบตัวนักเรียน วันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2562
                ( รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. โปรดตรงเวลาเพื่อสิทธิ์ของท่าน )


ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองแสง
เรื่อง  การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อายุ 4 ขวบ )   ปีการศึกษา  2562
……………………………………………………………………………………..

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 ขวบ ) ปีการศึกษา 2562  ดังนี้
1.  จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร   43  คน  (เนื่องจากมีนักเรียนเก่าชั้นอนุบาลปีที่ 1)
2. กำหนดรับใบสมัคร  
วันที่  28  มกราคม  2562   ถึง   วันที่  4  มีนาคม  2562
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
          3.1  เป็นเด็กที่เกิดระหว่างตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  2557 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
4.  กำหนดวันรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 4 มีนาคม 2562
          ( โปรดสมัครตามวัน  เวลา ที่ กำหนดไว้ในใบสมัคร )
5. หลักฐานการสมัคร
          5.1  สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร
5.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน
5.3  ทะเบียนบ้านฉบับบิดา – มารดา
5.4  สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา
5.5  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่อยู่กับบิดา-มารดา)
5.6  นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย
6.  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา 2562
          6.1  ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่  9   มีนาคม พ.ศ. 2562
          6.2  ประชุมผู้ปกครองที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  เริ่มเวลา 8.30 น.  ลงทะเบียน
      (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
          6.3  มอบตัวนักเรียน วันที่  16  มีนาคม พ.ศ. 2562
                ( รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. พร้อมเอกสารการจบอนุบาลปีที่ 1 หรือหลักฐานการย้าย)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองแสง
เรื่อง  การรับเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา  2562
……………………………………………………………………………………..

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562   ดังนี้
1.  จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร      40 คน
2. กำหนดรับใบสมัคร  
วันที่  28  มกราคม  2562   ถึง   วันที่  4  มีนาคม  2562
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
          3.1  เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม   –  วันที่  31  ธันวาคม  2555
          3.2  เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม   –  วันที่  31  ธันวาคม   2555   ( จบชั้นปฐมวัย )
4.  กำหนดวันรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่  6 - 10  มีนาคม  2562
( โปรดสมัครตามวัน  เวลา ที่ กำหนดไว้ในใบสมัคร )
5. หลักฐานการสมัคร
          5.1  สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร
5.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน
5.3  ทะเบียนบ้านฉบับบิดา – มารดา
5.4  สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา
5.5  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่อยู่กับบิดา-มารดา)
5.6  นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย ( เพื่อสัมภาษณ์ )
6.  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562
          6.1  ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
          6.2  ประชุมผู้ปกครองที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2562  เริ่มเวลา 8.30 น.  ลงทะเบียน
       (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
          6.3   มอบตัวนักเรียน วันที่    23   มีนาคม พ.ศ. 2562
                  ( รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น. พร้อมเอกสารการจบอนุบาลปีที่ 1 หรือหลักฐานการย้าย )

ประกาศโรงเรียนอนุบาลหนองแสง
เรื่อง  การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่  2 – 6
ปีการศึกษา 2562
............................................................................................
 
            โรงเรียนอนุบาลหนองแสง จะดำเนินการรับนักเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
ปีการศึกษา 2562   โดยการสำรวจนักเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวง กำหนดสำหรับการ
จัดชั้นเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลหนองแสง จึงสามารถรับนักเรียนเพิ่ม โดยประมาณ  ดังต่อไปนี้
ชั้น มีนักเรียน ห้อง รับเพิ่มได้ หมายเหตุ
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
59
80
82
75
93
62
3
3
3
3
3
3
31
40
38
45
27
58
ข้อมูล
ณ วันที่ 21  มกราคม  2562
 
ดังนั้น กรณีที่มีนักเรียนย้ายมาเข้าเกินจำนวนที่รับได้ จึงต้องทำการจับสลาก
 
1. กำหนดรับใบสมัคร   ( ภายในเวลาราชการ )
วันที่  28  มกราคม  2562   ถึง   วันที่  4  มีนาคม  2562
2.  กำหนดวันรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่  11 - 15  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
            ( โปรดสมัครตามวัน  เวลา ที่ กำหนดไว้ในใบสมัคร )
3. หลักฐานการสมัคร
            3.1  สำเนาสูติบัตร
3.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน
3.3  ทะเบียนบ้านฉบับบิดา – มารดา
3.4  สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา
3.5  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่อยู่กับบิดา-มารดา)
4. ประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา 2561
            4.1  ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อมอบตัว  วันที่  18  มีนาคม พ.ศ. 2562
            4.2  ประชุมผู้ปกครองที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2562  เริ่มเวลา 8.30 น.  ลงทะเบียน
      (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
4.3  มอบตัวนักเรียนวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ( ไม่ต้องนำนักเรียนมา )
                  ( รายงานตัวภายในเวลา 08.00 น.  โปรดตรงเวลาเพื่อสิทธิ์ของท่าน )
 

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 447 ครั้ง