ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดทำการสอน    2  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา