ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ภารกิจ

1.             พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกสาระการเรียนรู้ เน้นภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.             ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย เสริมสร้างวินัย ปลูกฝังให้รักความสะอาด

3.             พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

4.             จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  ความสนใจ  และความถนัด  

5.             ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

6.             ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้สื่อไอ ที ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้

7.             ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ไทยและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

8.             ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรู้จักใช้  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม

9.             จัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้

10.      พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน 

การพัฒนาสื่อและการเสนอผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

11.      นำชุมชนมาร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้    

12.      โรงเรียนและชุมชนร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

13.      ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเอาใจใส่ด้านสุขภาพอยู่เสมอ

 

เป้าหมาย

1.             ผลสัมฤทธิ์ทุกสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  71  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

        การงานอาชีพและเทคโนโลยีร้อยละ  71

2.             ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ความสนใจ  และความถนัด

3.             ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม

4.             ผู้เรียนทุกคนมีความรัก เห็นคุณค่า ในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย  และภูมิใจ

       ในความเป็นไทย

5.             ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่า  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

6.             ผู้เรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้ทางวิชาการ  และมีทักษะในงานวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ

7.             ผู้เรียนรู้จักใช้ห้องสมุด บุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบัน สิ่งแวดล้อม  สื่อทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ  และอื่นๆในการแสวงหาความรู้

8.             บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 3  ครั้ง

9.             โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

10.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  90 %