ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ในปีการศึกษา  2556  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแสง  อนามัยดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำชุมชนจัดการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  อันดีงาม

ของท้องถิ่น