ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคำหว้าทอง  ก่อ ตั้งเมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2512  โดยนายอำเภอกุมภวาปี  ทำพิธีเปิด  โดยแต่งตั้งนายสง่า  โคตรน้อย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
เปิดทำการสอนครั้งแรกนักเรียน  72  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1  -  . 4 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านคำหว้าทองเป็นที่เรียน
                ต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1  1  หลัง  3 ห้องเรียนโดยปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียนเอง  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2515  จึงได้ย้ายจากศาลาวัดบ้านคำหว้าทอง ไปอยู่
ที่ของโรงเรียน เมื่อวันที่   1  พฤษภาคม   2516  และในปีงบประมาณเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู อีก  1  หลัง  2  ห้องนอน
                ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2516  นายสง่า  โคตรน้อย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  
โรงเรียนบ้านท่ายม  และนายสาย  โพธิ์หล้า  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
                ในวันที่  19  มิถุนายน  2516    ได้สร้างห้องประชุมแบบชั่วคราว จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน
11,700.-บาท
                ในปีการศึกษา  2522  ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521
และปีการศึกษา 2523  ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2525   ได้งบประมาณสร้างส้วมจำนวน 1 หลัง 5 ที่  และ
วันที่  11  สิงหาคม  2526  ได้งบประมาณ  สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  1  ที่  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2526 
ได้งบประมาณสร้างสนามกีฬา   มาตรฐานเป็นเงิน 50,000.-บาท
                ในปี พ..2529  นายสุพจน์  แสนศิริพันธ์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแสงสว่างมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสาย  โพธิ์หล้า ที่เกษียณอายุราชการ
                วันที่  2  ตุลาคม  2529  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.103/26    จำนวน 1 หลัง 
3                 ห้องเรียน   
วันที่   17  พฤศจิกายน  2529  นายส่วน  พรกุณา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
นายสุพจน์  แสนศิริพันธ์  ที่ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสีห้วยยาง
                วันที่ 3 กรกฎาคม  2532  นายทินกร  โพธิโน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  นายส่วน  พรกุณาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัว
                วันที่ 1  พฤศจิกายน  2532  นายสันดร  แก้วเกิดมี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
นายทิกร  โพธิโน  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม
                วันที่  9  ตุลาคม  2533 นายสันดร   แก้วเกิดมี   ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงบัง
สปอ.กุดจับ  วันที่  15  ตุลาคม  2533  นายวิชิต  ภูคัสมาส  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
                
 
วันที่  1  ตุลาคม  2535  นายไสว  หมั่นเก็บ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายวิชิต  ภูคัสมาส 
ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแปน  สปอ.โนนสะอาด
                วันที่ 9  พฤศจิกายน  2538  นายทองบาง  แถนสีแสง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
นายไสว  หมั่นเก็บ  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัว
                วันที่  1  พฤษภาคม  2548   นายเวศน์  แก้วมหาวงศ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
นายทองบาง  แถนสีแสง  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงสว่าง
                วันที่  12  กรกฎาคม  2542  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านคำหว้าทอง เป็นโรงเรียนอนุบาลหนองแสง  ตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
                วันที่ 31  มีนาคม  2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  1 หลัง 
4   ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้าง 1,770,000  บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2543
ปีงบประมาณ 2544 โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้อง งบประมาณ 180,000 บาท
ปีงบประมาณ 2545 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26  ขนาด 2 ที่  
งบประมาณ  50,000  บาท
                วันที่  1  พฤษภาคม  2548  นายเวศน์  แก้วมหาวงศ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
นายทองบาง  แถนสีแสง  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงสว่าง
                ปีงบประมาณ  2549  ขายอาคารเรียนเรียนแบบ ป.1  1  หลัง  3 ห้องเรียน
วันที่  25  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2550  โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โดยอาศัยงบประมาณจากคณะครู  ชุมชน  จำนวน  245,000  บาทและงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  169,000  บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  414,000  บาท
                วันที่  29  มกราคม  2551  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29
จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  2,188,000  บาท
                วันที่  9  มิถุนายน  2551  นายทองบาง  แถนสีแสง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
นายเวศน์  แก้วมหาวงศ์  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
                ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองแสง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
มีข้าราชการครูทั้งสิ้น 14  คน  ครูอัตราจ้างที่จ้างโดยใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนจ้าง  3  คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  466 คน จัดห้องเรียนทั้งหมด  16 ห้องเรียน