ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ปฏิทินกิจกรรมเทอม 2 / 2561
ทักษะวิชาการระดับเขตฯ 15-16 พ.ย. 2561
กิจกรรมกีฬาสี 29-30 พ.ย. 2561
ทักาะวิชาการระดับภาค(ประเทศ) ุ6-8 ธ.ค.ุ 2561
กิจกรรมกีฬากลุ่ม 26-28 ธ.ค. 2561
กิจกรรมวันเด็ก 11  ม.ค. 2562
ค่ายวิชาการเตรียมสอบ O-NET ม.ค. 2562
สอบ O-NET ป.6 2  ก.พ. 2562
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 14-15 ก.พ. 2562
เดินทางไกลูกเสือสำรอง 22 ก.พ. 2562
สอบ NT ป.3 มี.ค. 2562
สอบปลายภาค/สอบปลายปี 13-15 มี.ค. 2562
กิจกรรมอำลา ป.6 22  มี.ค. 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์